ZNACZENIE WAŻNIEJSZYCH TERMINÓW I POJĘĆ

Abiotyczne czynniki środowiska – nieożywione elementy środowiska (temperatura, światło, wilgoć, poziom radiacji, natężenie dźwięków), które oddziałują samodzielnie lub łącznie z innymi czynnikami na układy biologiczne o różnym poziomie organizacji (organizm, populacja), kształtują glebę, powodują zmiany fizyczne i chemiczne w litosferze i hydrosferze.

Absorpcja – wchłanianie gazów przez ciecze lub ciała stale na skutek ich rozpuszczania lub chemicznego wiązania (wchłanianie, chłonność, rozpuszczanie).

Acydotrofizm – silne zakwaszenie biotopów wodnych wskutek dopływu kwasów mineralnych. Wody acydotroficzne stwarzają bardzo niekorzystne warunki do rozwoju życia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>