ZNACZENIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Degradacji środowiska przyrodniczego nie powstrzyma się za pomocą mechanizmów prawnych i ekonomicznych, jeżeli nie będzie im towarzyszyć odpowiednia świadomość społeczna, wyrażająca się powszechnym zrozumieniem i poparciem. Nowoczesne bezodpadowe technologie i właściwe akty prawne mogą jedynie na pewien czas zahamować procesy niszczenia, ale trwałe zachowanie czystości środowiska jest możliwe tylko w przypadku pełnej akceptacji społeczeństwa zdającego sobie sprawę z negatywnego wpływu niektórych dziedzin działalności gospodarczej człowieka na przyrodę.

Wysoki poziom świadomości ekologicznej jest czynnikiem gwarantującym ochronę zasobów przyrody i racjonalne nimi gospodarowanie. Zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby oraz degradacja flory i fauny to czynniki stanowiące coraz bardziej istotną barierę dla rozwoju kraju. Wpływają one na zwiększenie kosztów gospodarczych oraz pogarszają warunki życia, prowadząc do wielu chorób cywilizacyjnych. Rozwijanie wrażliwości i chęci działania na rzecz ochrony środowiska oraz pozytywny stosunek do przyrody powinien się stać trwałym elementem systemu wartości, kształtującego moralność człowieka. Złożoność problematyki ochrony środowiska stwarza trudności stojące przed edukacją środowiskową. Ma ona na celu systematyzowanie i wzbogacanie wiedzy na temat funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz istniejących zagrożeń w przypadku prowadzenia przez jednostki, grupy społeczne i podmioty gospodarcze działalności uciążliwej dla środowiska. Ekorozwój preferuje takie gospodarowanie, w którym nie ma miejsca na niszczenie walorów i zasobów przyrody. Prawo zachowania różnorodności biologicznej środowiska, prawo do odpowiedniej pod względem zdrowotnym jakości życia człowieka i postrzeganie człowieka jako integralnej części przyrody to priorytety, których uznanie jest niezbędne.

Warunkiem realizacji kształcenia dla ekorozwoju jest dobre przygotowanie nauczycieli i innych osób związanych z edukacją ekologiczną. Nauczyciele tworzą

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>