Zmiana odpowiedzi na aminy presyjne

zaburzać naturalne mechanizmy kompensacyjne, odgrywające dużą rolę podczas wpro-. wadzania do anestezji. Jednocześnie zapobiega ona wzrostowi poziomu krążących ka- techolamin, który zazwyczaj występuje podczas anestezji eterem i cyklopropanem. W trakcie anestezji zdarzają się epizody spadku ciśnienia. Szczególna ostrożność zalecana jest podczas podawania tiopentalu, wentylacji przerywanym ciśnieniem dodatnim, zmian pozycji, hamowania krwotoku itp.

-2. Zmiana odpowiedzi na aminy presyjne. Zależy to od właściwości bloku współ- czulnego oraz mechanizmu działania samego presora (działanie bezpośrednie na ścianę naczyń lub przez uwalnianie noradrenaliny). Substancje blokujące zwoje lub zakończenia adrenergiczne pozbawiają efektor impulsów tonicznych i wywołują nadwrażliwość na katecholaminy. Blokery receptorów typu alfa powodują obniżenie wrażliwości na aminy katecholowe. Środki wypłukujące noradrenalinę z zakończeń nerwowych hamują aktywność pośrednio działających presorów. Wyjątek stanowi metylo-DOPA. Inhibitory monoaminooksydazy oszczędzają zapasy noradrenaliny i mogą niebezpiecznie nasilać aktywność pośrednio działających wazopresorów. Stosowanie adrenaliny i noradrenaliny wymaga szczególnej ostrożności. Beta-blokery nie wpływają na działanie wazopresorów.

Badania20 wykazują, że nie leczone nadciśnienie stanowi znaczne ryzyko dla przebiegu anestezji i zabiegu chirurgicznego. Utrzymanie leczenia hipotensyjnego. Obecne poglądy przemawiają za utrzymywaniem leczenia antyhipertensyjnego. Czynnikiem ubezpieczającym jest znajomość farmakologii80′ 81 podanych leków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>