UZASADNIENIE STOSOWANIA PREMEDYKACJI

UZASADNIENIE STOSOWANIA PREMEDYKACJI: 1. Zmniejszenie lęku i niepokoju przed anestezją i zabiegiem operacyjnym. 2. Zmniejszenie wydzielania gruczołów ślinowych.

-3. Zapobieganie niepożądanym odruchom, np. zaburzeniom rytmu serca, które mogą być wywołane farmakologicznie przez wziewne anestetyki, sukcynylocholinę lub na drodze odruchu, np. z górnych dróg oddechowych, oka, narządów jamy brzusznej i klatki piersiowej (pooperacyjne wymioty).

-4. Jako część metody anestezji. Na przykład narkotyczne leki przeciwbólowe zwalniają przyspieszony przez trójchloroetylen oddech, zmniejszają ruchy pozapiramidowe, obserwowane nieraz po dożylnym podaniu metoheksitonu lub tiopentalu, zapewniają analgezję. Chloropromazyna ułatwia uzyskanie hipotermii. Premedykacja obniża prawdopodobieństwo odzyskania przytomności przez pacjenta w trakcie płytkiej anestezj-i.

-5. W celu uzyskania niepamięci. Może to być niepamięć wsteczna (wobec zdarzeń poprzedzających podanie leków) lub następcza (po podaniu leków). Po rutynowej premedykacji opioidami niepamięć występuje rzadko, niezależnie od stosowania drope- ridolu. Skopolamina wywołuje niepamięć u niewielkiej liczby pacjentów. Najskuteczniejsze są kombinacje opioidu z diazepamem powodują one częściową niepamięć u około 25% pacjentów29. Niepamięć częściej pojawia się po dożylnym niż po domięśniowym podaniu leku. Niepamięć można osiągnąć przez dożylne podanie 100 mg petydyny, 10 mg diazepamu i 0,4 mg skopolaminy. Mieszanka taka wywiera jednak zbyt duże działanie depresyjne, aby można ją powszechnie stosować36.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>