Urządzenia i obiekty oddane do użytku w 1994

i produkcję przyszłych dóbr. Produkcja surowców powinna zależeć od wykorzystania odpadów, gdyż w przeciwnym razie ilość śmieci będzie się ciągle zwiększać. Unieszkodliwianie i przetwarzanie różnego rodzaju odpadów powstających w wyniku działalności gospodarczej nazywa się utylizacją. W miarę postępu cywilizacyjnego odpady zmieniają się jakościowo z prostych w bardziej złożone, a ich utylizacja jest coraz trudniejsza i wymaga coraz większego zaangażowania w opracowywanie jej procesów. Stopień utylizacji odpadów, ich wykorzystania jako surowców wtórnych, jest u nas niedostateczny: za niski w stosunku do istniejących możliwości, a przede wszystkim potrzeb w tej dziedzinie. Ponieważ odpady na naszych wysypiskach należą do stosunkowo toksycznych, a jednocześnie są niskoenergetycz- ne, spalarnie musiałyby być dodatkowo wyposażone w bardzo drogie, specjalistycz-

ne urządzenia wychwytujące substancje toksyczne, co spowodowałoby ogromny wzrost kosztów inwestycyjnych. Piroliza połega na rozkładzie substancji organicznych pod wpływem działania wysokich temperatur (około 1000″C), bez dostępu powietrza. Proces ten stosowany jest niekiedy przy likwidacji odpadów miejskich. Szersze rozpowszechnienie tej metody do unieszkodliwiania śmieci jest jednak ograniczone z powodu bardzo wysokich kosztów instalacyjnych.

Urządzenia i obiekty oddane do użytku w 1994 roku umożliwiają zagospodarowanie i unieszkodliwienie jedynie 0,5 min ton odpadów w ciągu roku.

Zgodnie z oceną Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (agenda MOSZNiL) w 1994 roku wytworzono około 3,2 min ton odpadów przemysłowych szczególnie niebezpiecznych, z czego 68% wykorzystano gospodarczo, 5% unieszkodliwiono, a 27% zostało zdeponowane w środowisku. Wykorzystanie odpadów jest problemem równie złożonym jak pozyskiwanie zasobów. Produkcja surowców powinna zależeć od wykorzystania odpadów. Jeżeli nie będziemy dążyć do zachowania takich prawidłowości, to w niedługim czasie biosfera może zamienić się w ogólnoświatowy śmietnik.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>