Światowa Organizacja Zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization – WHO) – organizacja powołana w 1948 roku przez ONZ ma swą siedzibę w Genewie skupia ponad 140 państw jej celem jest dążenie do poprawy stanu zdrowia ludności na całym świecie przez doskonalenie metod leczenia, wzrost higieny, zapobieganie chorobom zakaźnym itp.

Teratogen – czynnik wywołujący zmiany zwyrodnieniowe organizmu. UNESCO – Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) założona w 1946 roku przez 44 kraje. Siedzibą organizacji jest Paryż. Prowadzi działalność na rzecz współpracy międzynarodowej w dziedzinie oświaty, nauki i kultury.

Utylizacja odpadów – wykorzystanie odpadów pochodzenia bytowego i przemysłowego jako surowców do nowej produkcji (recykling) lub ich unieszkodliwianie.

Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne (WWA) – grupa kilkudziesięciu związków, z których wiele wykazuje działanie rakotwórcze i mutagenne. WWA powstające w przemyśle petrochemicznym i podczas spalania paliw ulegają znacznemu rozprzestrzenieniu (benzo/a/piren, piren, antracen i inne).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>