SIŁA DZIAŁANIA ANESTETYKÓW

Siła działania anestetyku związana jest z jego stężeniem we krwi, wywołującym anestezję. Zależy ona także od tych jego właściwości fizycznych i farmąkologicznych, które wspomagają bądź hamują osiągnięcie tego stężenia podczas anestezji wziewnej. Należy również zauważyć, że niektóre środki mają działanie wybiórcze -• osłabiają odruchy na bodźce chirurgiczne, nie wywierają jednak porównywalnego wpływu na mózg.

-1. Najmniejsze stężenie anestetyczne14. Jest to najniższe stężenie danego środka anestetycznego, które u 50% badanych powoduje zniesienie odruchów podczas nacięcia skóry (eksperymenty na psach). Stwierdzono, że równoważne stężenia (w % obj.) wynoszą16: metoksyfluran – 0,23, halotan – 0,87, eter dwuetylowy – 3,04, fluroksen –

-6, 0, etran – 1,68, cyklopropan – 17,5, ksenon – 119, podtlenek azotu – 188. Wartości te lepiej korelują ze współczynnikiem rozdziału olej/gaz niż z innymi parametrami fizycznymi. Badania u ludzi pozwoliły na ustalenie następujących wartości MAC10 (w % obj.): metoksyfluran – 0,16, halotan – 0,765, eter dwuetylowy – 1,92, fluroksen – 3,4, cyklopropan – 9,2, podtlenek azotu- 101. Mieszanina podtlenku azotu z tlenem zmniejsza MAC dla lotnych anestetyków o 1% na każdy wzrost stężenia podtlenku azotu

o 1%17. Dokładniejszym określeniem było zapewne minimalne ciśnienie pęcherzykowe (MAP), ponieważ stężenie zmienia się w zależności od ciśnienia barometrycznego18. Innym wyrazem siły działania anestetyku jest jego minimalne stężenie we krwi10 (MBC).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>