Segregacja odpadów

Segregacja odpadów połączona ze zbiórką surowców wtórnych stanowi podstawową drogę do ograniczenia ogólnej ilości produkowanych śmieci. Składowanie nie segregowanych odpadów wymaga olbrzymich powierzchni. Jeżeli odpady, które można powtórnie spożytkować, trafiają do pojemnika razem z nieużytecznymi,

czasami trującymi śmieciami, można je odzyskać jedynie dużym nakładem kosztów. Przemieszanie odpadów różnego pochodzenia pogarsza jakość zawartych w nich składników i uniemożliwia ich powtórne wykorzystanie, np. papier, który zetknął się z odpadami mokrymi lub z olejem, nie nadaje się do dalszej przeróbki. Ważne jest, aby surowce, które można odzyskać ze śmieci, zostały oddzielone jeszcze przed wyrzuceniem do śmietnika, w stanie czystym, odpowiednim do dalszego wykorzystania.

Prostą, skuteczną i tanią metodą pozbywania się śmieci jest kompostowanie. W 1994 roku kompostowaniu podlegało jedynie 114 tys. ton odpadów, podczas gdy ilość wywiezionych wówczas stałych odpadów komunalnych wynosiła 42 min m3. Około 32% odpadów wyrzucanych do pojemników i wywożonych na wysypiska to odpady pochodzenia organicznego, nadające się do przeróbki na kompost. Brak systemu segregacji odpadów w naszym kraju powoduje, że tylko około 2% odpadów organicznych trafia do kompostowni. Są to na ogół odpady organiczne uzyskane w wyniku wtórnej segregacji, czyli selekcji dopiero na wysypisku. Odpady te na skutek zetknięcia się już w pojemnikach z innymi odpadami, często trującymi, mogą przyjmować do swego składu substancje toksyczne, np. metale ciężkie pochodzące z resztek lakierów, pozostałości chemicznych środków ochrony roślin itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>