Przyroda

Przyroda, w przeciwieństwie do człowieka, nie pozostawia odpadów, lecz do usunięcia substancji przez nią produkowanych wykorzystuje żywe organizmy, które rozkładają i przetwarzają te substancje tak długo, aż w końcu staną się one znowu prostym pokarmem. Doskonały recykling przyrody umożliwia ustawiczne krążenie materii, a przez to ciągłe odradzanie się nowego życia.

Polska nadal zajmuje jedno z czołowych miejsc w Europie pod względem ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych. W nie sortowanych śmieciach znajduje się mnóstwo substancji szkodliwych, takich jak metale ciężkie, toksyczne związki chemiczne pochodzące z farb, środków ochrony roślin, lekarstw, zużytych baterii, termometrów. Substancje te reagują ze sobą, tworząc często jeszcze bardziej toksyczne związki, które przenikają do gleby i wód gruntowych. Towarzyszące wysypisku gryzonie i ptaki są roznosicielami chorób. Podczas rozkładu składowanych śmieci powstają gazy, które mogą ulegać samozapłonowi i mają tendencję do wybuchania (mieszanina metanu, dwutlenku węgla, gazów aromatycznych).

Specjaliści z wielu instytutów na świecie opracowują coraz doskonalsze techniki składowania odpadów. Czyni się starania, aby wysypiska były wykorzystywane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo otoczeniu. Miejsce musi być odpowiednie z geologicznego punktu widzenia. Podłoże izoluje się kilkoma warstwami materiałów izolacyjnych tak, aby wody odciekowe nie przenikały do gleby. Odcieki z wysypiska są zbierane specjalnymi rurociągami i odprowadzane do oczyszczalni. Nowoczesne wysypiska po zakończeniu eksploatacji są odgazowywane za pomocą specjalnych urządzeń, a uzyskany gaz jest wykorzystywany do ogrzewania budynków i szklarni.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>