Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska

Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska (PIOŚ) – placówka kontrolna MOŚiGW. Ma za zadanie kontrolę przestrzegania przepisów ochrony środowiska, prowadzenie i organizację monitoringu stanu środowiska, inicjowanie i prowadzenie badań jakości środowiska, opracowywanie norm dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń, rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach naruszania zasad korzystania ze środowiska.

Państwowa Inspekcja Sanitarna – instytucja prowadząca nadzór sanitarny w zakresie ochrony m.in. wody, powietrza, gleby i żywności przed zanieczyszczeniami. Kontroluje stan sanitarny miast i wsi, jakość produktów żywnościowych, zakłady zbiorowego żywienia. Zajmuje się zwalczaniem chorób zakaźnych, zatruć masowych itp. Działa przez stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Państwowa Rada Ochrony Środowiska – organ doradczy i opiniodawczy Rady Ministrów, do kompetencji którego należy opiniowanie kierunków polityki państwa w zakresie gospodarowania środowiskiem i jego zasobami, projektów ustaw o ochronie środowiska, planów przestrzennego zagospodarowania kraju i innych dokumentów państwowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>