Napięcie prądu

Napięcie prądu jest analogiczne do różnicy ciśnień. Dwa punkty w obwodzie elektrycznym posiadają różnicę potencjałów wynoszącą 1 wolt, gdy podczas przepływu między nimi 1 kulomba wyzwala się energia równa 1 dżulowi.

Opór przepływu prądu mierzony jest w omach. Stosunek napięcia na końcach przewodnika do natężenia prądu płynącego przez ten przewodnik jest wielkością stałą i stanowi jego opór (prawo Ohma).

czytaj całość

ARALDEHYD (CH3CHO)3

Odkryty przez Wiedenbuscha w r. 1829. Wprowadzony do leczenia jako środek uspokajający przez włoskiego lekarza, Cervello (1854-1918) w r. 1882163.

W r. 1928 Rowbotham po raz pierwszy zastosował paraldehyd doodbytniczo w postaci oleju w celu wywołania uśpienia podstawowego164. Rok później zastosował go u dzieci Harold Sington165. W r. 1932 Rosenfield i Davidoff podali paraldehyd doodbytniczo w położnictwie. Obecnie rzadko stosowany.

czytaj całość

Działania edukacyjne

i wdrażają edukację w szkołach, pomagają w rozwijaniu zdolności dzieci i młodzieży oraz kształtują zainteresowania. Edukacja środowiskowa uwzględniana w pro-gramach nauczania wszystkich kierunków studiów pomaga w kształceniu przyszłych decydentów różnego szczebla, którzy w pozytywny sposób mogą wpływać na jakość środowiska i poziom przyszłego życia. Dotyczy to szczególnie inżynierów, rolników przygotowanych do kształtowania obszarów wiejskich zgodnie z uwarunkowaniami przyrodniczymi, ekonomistów, uwzględniających problemy ekologiczne w procesie transformacji gospodarki polskiej oraz lekarzy, interesujących się w codziennej praktyce zawodowej środowiskiem, w którym przebywa ich pacjent. Uzupełnieniem edukacji jest doskonalenie zawodowe na studiach podyplomowych, kursach i seminariach, które ma duże znaczenie dla podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa.

czytaj całość

SIŁA DZIAŁANIA ANESTETYKÓW

Siła działania anestetyku związana jest z jego stężeniem we krwi, wywołującym anestezję. Zależy ona także od tych jego właściwości fizycznych i farmąkologicznych, które wspomagają bądź hamują osiągnięcie tego stężenia podczas anestezji wziewnej. Należy również zauważyć, że niektóre środki mają działanie wybiórcze -• osłabiają odruchy na bodźce chirurgiczne, nie wywierają jednak porównywalnego wpływu na mózg.

czytaj całość

Monitoring

Monitoring – system obserwacji i kontroli stanu środowiska lub jego części składowych, ostrzegający przed niepomyślnymi zmianami zachodzącymi w środowisku, prowadzony dla potrzeb gospodarczych, społecznych, zdrowotnych i innych.

Mutacja – dziedziczna zmiana genotypu, wynika ze zmiany sekwencji aminokwasów, wchodzących w skład kwasu deoksyrybonukleinowego. Mutacje mogą następować pod wpływem czynników mutagennych, znajdujących się w zanieczyszczonym środowisku (radionuklidy, metale ciężkie, diok- syny). Są to zmiany na ogół niekorzystne, powodujące niedorozwój, nowotwory.

czytaj całość