Faza krążeniowa

-2. Faza krążeniowa, w^której gazy i pary anestetyczne docierają do mózgu i innych narządów. Ostateczne ich stężenie w mózgu musi być proporcjonalne do ich ciśnienia parcjalnego w powietrzu pęcherzykowym. Można zatem mówić o minimalnym stężeniu pęcherzykowym danego środka wywołującego anestezję8 (p. str. 57). Ściślej mówiąc, ważniejszym czynnikiem niż stężenie jest prężność anestetyku. Wskazuje się, że minimalne stężenie anestetyczne (MAC)* ulega zmianom zależnie od wysokości nad poziomem morza, podczas gdy minimalne ciśnienie pęcherzykowe (MAP) pozostaje w miarę stałe®.

czytaj całość

Atropina

i zapaść. Atropina jest lepsza od skopolaminy, która może powodować pobudzenit ośrodkowe, niepokój i splątanie. Zwraca się uwagę, że częściej, niż się przypuszcza dochodzi u starszych ludzi do niekorzystnego wpływu anestezji na mózg2. Inni auto rzy3, którzy dokładnie badali stan przed- i pooperacyjny dużej grupy starszych pacjen tów, twierdzą, że anestezja nie ma żadnego wpływu na czynności fizjologiczne i umy słowe ani na osobowość. Brak uzębienia i zwiotczałe policzki mogą upośledzać drożnoś’ dróg oddechowych. Źle znoszona jest hipoksja, gdyż Pa02 jest u ludzi starszych niskie a przy tym dysponują oni zmniejszoną rezerwą krążeniowo-oddechową. Dobrze zachc wana jest natomiast odpowiedź układu nadnerczowego na stres operacyjny i aneste zję4-

czytaj całość

POPRAWKA DLA ZMIAN TEMPERATURY

POPRAWKA DLA ZMIAN TEMPERATURY. Przy spadku temperatury krwi, z powodu zmian w stopniu zjonizowania cząsteczek białka, następuje wzrost pH. Spadek temperatury o 1°C powoduje podwyższenie pH o 0,01475.

Inne bufory. Drugim, najważniejszym po układzie dwuwęglanów buforem jest hemoglobina. Zredukowana hemoglobina jest silniejszą zasadą niż hemoglobina utlenowa- na. Białka osocza są także buforami, jednak ich objętość w mmolach na litr stanowi tylko V3 objętości hemoglobiny.

czytaj całość

Magnez jest mikroelementem

W Polsce mamy jeszcze wiele czystych gleb, niezbędnych do produkcji zdrowej, nie zanieczyszczonej żywności. Korzystne jest również to, że Polska należy do krajów o stosunkowo niewielkim zużyciu środków chemicznych w produkcji rolniczej. Zużycie chemicznych środków ochrony roślin wynosi około 0,5 kg/ha, a nawozów sztucznych 81 kg nawożenia azotowo-fosforowo-potasowego (NPK) na 1 ha użytków rolnych. W celu zabezpieczenia środowiska i rolnictwa przed stosowaniem nawozów sztucznych niewłaściwej jakości wprowadzono nakaz certyfikacji nawozów. Aby zapewnić systematyczną ocenę jakości artykułów rolno-spożywczych i szybkie wykrywanie zanieczyszczeń chemicznych, prowadzi się w Polsce Monitoring Jakości Gleb, Roślin, Produktów Rolniczych i Spożywczych.

czytaj całość

Melioracja

Melioracja – ogól zabiegów technicznych, których celem jest poprawa właściwości gleby, głównie przez regulację stosunków wodnych. W melioracji stosowanej dla potrzeb rolnictwa rozróżnia się meliorację wodną, agrotechniczną i fitotoksyczną. W Polsce w wyniku niewłaściwie przeprowadzonych melioracji nastąpiło pogorszenie się bilansu wodnego (56% powierzchni meliorowanych).

czytaj całość