NADZOROWANIE JAKOŚCI ZDROWOTNEJ ŚRODOWISKA I ŻYWNOŚCI

Nadzór nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych, a w szczególności w celu zapobiegania chorobom sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS). Zasady jej organizacji określono w wytycznych Ministra Zdrowia w sprawie dostosowania organizacji ochrony zdrowia i opieki społecznej do dwustopniowego podziału administracyjnego państwa. Zakres działania PIS, jej organizację i uprawnienia określa ustawa z dnia 14.03.1985 roku (Dz.U. Nr 12, poz. 49), do której wprowadzono nowelizacje (Dz.U. Nr 35, poz. 192 z 1989 r., Nr 7, poz. 25 z 1991 roku oraz Nr 33, poz. 144 z 1992 r.).

Istnieje 49 wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych, 322 stacje terenowe oraz 10 portowych. Inspektorów sanitarnych wojewódzkich, terenowych

i portowych powołuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, po uzgodnieniu z wojewodą. Państwowa Inspekcja Sanitarna została zobowiązana do popularyzowania zasad higieny. Jej zadaniem jest wykonywanie nadzoru zapobiegawczego oraz bieżącego, w celu zapobiegania chorobom zakaźnym i zawodowym oraz ich zwalczania. W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny, w drodze decyzji, nakazuje usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>