Ministerstwo Ochrony Środowiska

Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (MOSZNiL) – naczelny organ administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego. Zakres kompetencji MOSZNiL to: ochrona środowiska i jego kształtowanie (ochrona powierzchni Ziemi i jej zasobów, ochrona wód, powietrza atmosferycznego i zieleni, ochrona przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem), gospodarka wodna, utrzymanie rzek, potoków oraz ochrona przeciwpowodziowa, meteorologia i hydrologia, ochrona zasobów przyrodniczych środowiska, geologia.

Mikotoksyny – substancje odznaczające się silną aktywnością biologiczną. Już bardzo niskie ich stężenia wywierają szkodliwy wpływ na organizmy przez hamowanie syntezy DNA oraz powodowanie zmian w metabolizmie RNA. Zaliczane są do najsilniejszych czynników rakotwórczych. Mogą być przyczyną grzybic, alergii, chorób płuc, groźnych zatruć, zmian mutagennych. Są „zmorą” domów z wielkiej płyty. Doskonałą pożywką dla mikotoksyn są płytki PCV, lenteks, okładziny polistyrenowe, żywice fenolowe, epoksydowe, farby lakierowo-ftalowe i emulsyjne.

Mogilnik – miejsce trwałego składowania odpadów promieniotwórczych oraz trudnych do utylizacji odpadów chemicznych. Musi odpowiadać obowiązującym przepisom bezpieczeństwa oraz być zlokalizowany na terenach wytypowanych przez geologów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>