Magnez jest mikroelementem

W Polsce mamy jeszcze wiele czystych gleb, niezbędnych do produkcji zdrowej, nie zanieczyszczonej żywności. Korzystne jest również to, że Polska należy do krajów o stosunkowo niewielkim zużyciu środków chemicznych w produkcji rolniczej. Zużycie chemicznych środków ochrony roślin wynosi około 0,5 kg/ha, a nawozów sztucznych 81 kg nawożenia azotowo-fosforowo-potasowego (NPK) na 1 ha użytków rolnych. W celu zabezpieczenia środowiska i rolnictwa przed stosowaniem nawozów sztucznych niewłaściwej jakości wprowadzono nakaz certyfikacji nawozów. Aby zapewnić systematyczną ocenę jakości artykułów rolno-spożywczych i szybkie wykrywanie zanieczyszczeń chemicznych, prowadzi się w Polsce Monitoring Jakości Gleb, Roślin, Produktów Rolniczych i Spożywczych.

Stosowanie jednostronnego nawożenia mineralnego, azotowo-fosforowo-potaso- wego (NPK), z myślą uzyskiwania wysokich plonów, bez uwzględnienia walorów zdrowotnych, doprowadziło do dużego niedoboru mikroelementów w glebie. Degradacja gleb wynika z wymywania kationów magnezu i wapnia, a wy sycenia kationami wodoru i glinu, co prowadzi do zmniejszenia aktywności mikrobiologicznej gleby. Nadmiar potasu w glebie powoduje usuwanie z niej magnezu na zasadzie antagonizmu chemicznego, a rośliny bez magnezu pozbawione są bariery im-munologicznej. Z obserwacji własnych (prowadzonych na 80-arowej działce w regionie Pogórza Środkowobeskidzkiego, w podrejonie zwanym Pogórzem Dynowskim, na glebie kompleksu pszennego, bardzo dobrego, z dużą zawartością próchnicy, o strukturze gruzełkowatej, pH 6) wynika, że po zastosowaniu na młode drzewka owocowe, noszące znamiona chorób grzybowych, roztworu magnezu w formie oprysku już po 3 tygodniach objawy chorobowe zanikły zupełnie. Może to świadczyć o tym, że na skutek uzupełnienia niedoboru magnezu w roślinach zostaje pobudzona odporność immunologiczna, co prowadzi do zniszczenia patogenów.

Magnez jest mikroelementem niezbędnym do przebiegu wielu procesów bio-logicznych. Można go dostarczyć do gleby wraz z wapnem magnezowo-węg- lanowym, uzyskiwanym z przemiału dolomitu surowego. W celu zniwelowania

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>