Jonizacja powietrza

Jonizacja powietrza – proces przemiany cząsteczek gazów i pyłów w jony na skutek oderwania elektronu przez zderzenie z innymi cząsteczkami. Jest wynikiem działania promieniowania jonizującego. Dodatnia jonizacja powietrza jest dla człowieka niekorzystna.

Krajowa Strategia Ochrony Żywych Zasobów Przyrody – dokument opracowany w 1991 roku w Polsce, stwierdzający, że skuteczność przemian proekologicznych jest w dużym stopniu uzależniona od świadomości społeczeństwa mającego w tych przemianach uczestniczyć. W dokumencie tym uznaje się za niezbędne szerokie prowadzenie edukacji ekologicznej na wszystkich szczeblach kształcenia.

Ksenobiotyki – związki chemiczne, które pojawiły się w środowisku przyrodniczym jako rezultat działania człowieka. Związki te w środowisku przyrodniczym albo w ogóle nie występują (np. tworzywa sztuczne, pestycydy, detergenty), albo ich stężenie w naturalnych warunkach jest o wiele niższe. Są biologicznie nierozkładalne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>