Istotnym problemem środowiskowym jest:

-3) rozwijania leśnictwa na obszarach zurbanizowanych, 4) rozszerzenia wykorzystania metod biotechnologicznych w celu zwiększenia produktywności oraz poprawy technik zalesiania i odbudowy lasów.

Istotnym problemem środowiskowym jest ograniczenie przeznaczenia war-tościowych gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, co szczegółowo zostało uregulowane w ustawie z 3 lutego 1995 roku – o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

nego wyczerpania składników pokarmowych z gleby oraz niebezpieczeństwa wystąpienia chorób i masowego pojawienia się szkodników, co następuje przy częstej uprawie po sobie tych samych gatunków roślin. Ważną zasadą zmianowania jest następstwo roślin według zapotrzebowania na składniki pokarmowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>