Główny Inspektor Sanitarny

Jeżeli naruszenie wymagań spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy, zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu czy też wycofanie z obrotu środka spożywczego lub innego wyrobu, który może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi.

Główny Inspektor Sanitarny, stojący na czele PIS, jest zastępcą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej do spraw sanitarno-epidemiologicznych. Jest on powoływany przez Prezesa Rady Ministrów.

Bazą naukową resortu zdrowia do spraw nadzoru nad żywnością są Państwowy Zakład Higieny oraz Instytut Żywności i Żywienia. Państwowy Zakład Higieny (PZH) działa już od 1918 roku. Jego podstawowym zadaniem jest prowadzenie prac naukowych i usługowo-badawczych w zakresie ochrony zdrowia człowieka oraz rozwoju higieny i epidemiologii. W ramach Zakładu Toksykologii Środowiskowej istnieje pracownia zajmująca się pozostałościami pestycydów w środkach spożywczych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>