Fluidyzacja

Fluidyzacja – proces upłynniania fazy stałej przez fazę ciekłą lub gazową. Fluidyzację wykorzystuje się m.in. przy wzbogacaniu kopalin (głównie przy odsiarczaniu i zgazowywaniu węgla) oraz przy budowie kotłów (palenisk) fluidalnych.

Gatunek wymierający – gatunek, którego przeżycie przy obecnej antropopresji wydaje się niemożliwe. Wykaz tych gatunków publikowany jest w Czerwonej Księdze i Czerwonych Listach.

Gatunki zagrożone – gatunki, których liczebność w skali światowej nie przekracza 2000 osobników. Genotyp – zespół wszystkich genów organizmu warunkujący jego właściwości dziedziczne. Niektóre czynniki środowiska mają właściwości mutagenne, czyli zakłócające układ genów. Może to prowadzić do zmian genetycznych (niedorozwój płodu, choroby nowotworowe).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>