Erozja

Erozja – niszczenie powierzchni Ziemi przez czynniki zewnętrzne (deszcz, wiatr, wody płynące), połączone z ich usuwaniem. Erozję gleb przyśpiesza działalność gospodarcza człowieka, np. nadmierny wyrąb lasów, niszczenie szaty roślinnej, nieprawidłowa uprawa gruntów i dobór roślin uprawnych, odwadnianie bagien itp.

Eutrofizacja – proces starzenia się akwenów w wyniku nadmiaru substancji troficznych (zwłaszcza fosforu i azotu, a także potasu i sodu). Wzrasta wtedy ilość glonów (zakwit wody), zwiększa się zużycie tlenu, wymierają organizmy tlenolubne, a ich miejsce zajmują saprofity. Następuje zahamowanie procesów mineralizacji, pojawia się siarkowodór, a także osad denny. Główną przyczyną eutrofizacji są składniki mineralne dostające się do wód powierzchniowych ze ścieków przemysłowych i komunalnych.

Fitomelioracja – planowe, korzystne dla człowieka kształtowanie krajobrazów otwartych, osiedlowych (miejskich i wiejskich), przemysłowych i innych przez wykorzystanie krajobrazogennych właściwości roślin, a w szczególności ich naturalnych i sztucznych zbiorowisk. Podstawowym elementem fitomeliorującym środowiska są lasy, a także zieleń osiedli i obszarów uprzemysłowionych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>