Ekosystem

2 V 1975 roku w Nairobi. Podstawy naukowe nad ekologicznymi granicami wzrostu cywilizacyjnego mają zapewnić badania prowadzone w programach MaB (Man and Biosphera) – Człowiek i Biosfera, koordynowanych przez UNESCO.

Ekosystem (biogeocenoza) – pewna naturalna całość przyrodnicza (np. las, jezioro), w której następuje wymiana materii między jej składnikami (żywymi i nieożywionymi). Warunkiem trwalej i samodzielnej egzystencji ekosystemu w przyrodzie jest istnienie w jego obrębie trzech współzależnych biologicznie grup organizmów: producentów, konsumentów i destruentów (reducentów).

Emisja – zjawisko wydalania do otoczenia (najczęściej do atmosfery) substancji gazowych lub pyłowych (stałych) będących produktami odpadowymi w określonej technologii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>