CIŚNIENIE PAR

CIŚNIENIE PAR: jest to ciśnienie cząsteczek gazu uwalniających się z cieczy. Wartość ciśnienia nasyconych par lotnego środka anestetycznego ma istotne znaczenie dla urządzeń, których praca zależy od stopnia rozcieńczenia nasyconych par (np. kociołek miedziany, nawilżacz typu Halox). Ciśnienie nasyconych par zależy od temperatury. Punkt wrzenia cieczy jest to temperatura, w której ciśnienie nasyconej pary równe jest ciśnieniu atmosferycznemu.

CIĘŻAR WŁAŚCIWY GAZU: jest to stosunek ciężaru jednostki objętości danego gazu do ciężaru tej samej objętości powietrza (1 1) w warunkach tej samej temperatury i ciśnienia. Ciężar właściwy gazów stosowanych w anestezjologii: pary halotanu – 6,8 pary trójchloroetylenu – 4,5 pary chloroformu – 4,12 pary eteru dwuetylowego – 2,6 chlorek etylu – 2,28 pary eteru dwuwinylowego – 2,2 podtlenek azotu – 1,53 dwutlenek węgla – 1,5 cyklopropan – 1,46 tlen – 1,1 powietrze – 1 etylen — 0,97 azot – 0,96 para wodna – 0,6 hel – 0,13.

-8. Ciśnienie osmotyczne: jest to wartość ciśnienia zapobiegająca przechodzeniu cząsteczek rozpuszczalnika przez błonę półprzepuszczalną do roztworu o określonej mocy. Moc roztworu określa się za pomocą osmolarności (ilość osmoli na litr roztworu, np. osocza) lub osmolalności (ilość osmoli na kg rozpuszczalnika). Dla roztworów wodnych wartości te są prawie równe i w praktyce klinicznej stosowane są zamiennie.

Osmól jest to ciężar cząsteczkowy substancji w gramach, podzielony przez liczbę wolno poruszających się cząsteczek wyzwalanych do roztworu. Miliosmol stanowi V]ooo osmolą. Osmolarność i osmolalność oznaczane są stopniem, do którego zostaje obniżony punkt zamarzania. Roztwór o mocy 1000 mosm na litr obniża punkt zamarzania o 1,86°C. Punkt zamarzania ludzkiego osocza wynosi -0,54°C, osmolarność 290 mosm/1, a ciśnienie osmotyczne 7,3 atm.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>