Chemiczne oczyszczanie ścieków

i powietrza atmosferycznego, utylizacja i likwidacja odpadów przemysłowych, rekultywacja zdegradowanego środowiska), szczególnie na obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP). Stanowi oddział Instytutu Ochrony Środowiska.

Chemiczne oczyszczanie ścieków – oczyszczanie ścieków przemysłowych i komunalnych za pomocą metod chemicznych (np. koagulacji, sorpcji na węglu aktywnym), które powodują m.in. wytrącanie się niektórych związków rozpuszczalnych lub ich neutralizację.

Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (CliZT) – wskaźnik zanieczyszczenia wód związkami organicznymi i niektórymi nieorganicznymi (sole żelazawe, azotyny, siarczki), oznaczający ilość tlenu pobranego z utleniacza w określonych warunkach. Oznaczenie ChZT polega na utlenieniu (w temperaturze wrzenia wody) zawartych w wodzie związków organicznych i niektórych nieorganicznych za pomocą mieszaniny dwuchromianu potasowego i kwasu siarkowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>