Biologiczne oczyszczanie ścieków

Biologiczne oczyszczanie ścieków – usuwanie ze ścieków zanieczyszczeń organicznych oraz związków biogennych w wyniku ich mineralizacji przez drobnoustroje.

Biosfera – warstwa, w której bytują organizmy żywe – powloką geograficzna. Tworzy pas obejmujący dolną część atmosfery, całą hydrosferę i powierzchniową część litosfery.

Biotop – obszar o określonych warunkach ekologicznych będących siedliskiem biocenozy lub organizmów żywych. Bomba ekologiczna – termin wprowadzony dla określenia nagromadzenia w jednym miejscu dużej ilości substancji szkodliwych dla środowiska, np. pozostawienie na składowisku dużej ilości pestycydów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>