Bakterie korzeniowe

Przy zakwaszeniu gleby związkami glinu powstaje silnie trujący jon glinu Al3+ coraz powszechniej obecny w glebach na obszarze Polski. Zakwaszenie eliminuje wiele korzystnie działających bakterii glebowych i hamuje proces nitry- fikacji, który odgrywa ogromną rolę w przyrodzie. Cząsteczka azotu jest chemicznie dość obojętna. Potrzeba znacznego wkładu energii, aby ją rozerwać i umożliwić łączenie jej atomów z innymi. Istnieje zaledwie parę dróg wiązania azotu atmosferycznego w związki dostępne dla istot żywych. W glebach wśród bardzo wielu różnych bakterii żyją również i takie, które są zdolne do przyswajania azotu. Azot przyswojony przez te bakterie wchodzi do obiegu w ekosystemie wraz z materią organiczną ich ciał.

Bakterie korzeniowe żyją w ścisłej symbiozie z roślinami z rodziny motylkowatych. Rośliny otrzymują gotowe związki azotowe wprost od swoich symbion- tów, dzieląc się z nimi w zamian produktami fotosyntezy. Azot zawarty w białkach, kwasach nukleinowych i nukleotydach roślin jest wykorzystywany zarówno przez zwierzęta, jak i przez człowieka. Szczątki roślin i zwierząt ulegają rozkładowi bakteryjnemu, w wyniku którego azot może zostać uwolniony w postaci amoniaku, zwykle jednak w roztworach wodnych – w postaci jonu amonowego. W warunkach tlenowych bakterie z rodzaju Nitrosomonas utleniają jony amonowe do azotynów, a następnie bakterie z rodzaju Nitrobacter utleniają azotyny do azotanów. Azot w postaci jonu azotanowego jest przyswajalny przez rośliny i powraca do obiegu. Trucizny emitowane do gleby w znacznym stopniu zakłócają te ważne dla życia procesy.

Badania naukowe nad neutralizacją trucizn zmierzają do przywrócenia korzystnych warunków ekologicznych, a tym samym do zmniejszenia zagrożenia chorobapii cywilizacyjnymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>