Atropina

i zapaść. Atropina jest lepsza od skopolaminy, która może powodować pobudzenit ośrodkowe, niepokój i splątanie. Zwraca się uwagę, że częściej, niż się przypuszcza dochodzi u starszych ludzi do niekorzystnego wpływu anestezji na mózg2. Inni auto rzy3, którzy dokładnie badali stan przed- i pooperacyjny dużej grupy starszych pacjen tów, twierdzą, że anestezja nie ma żadnego wpływu na czynności fizjologiczne i umy słowe ani na osobowość. Brak uzębienia i zwiotczałe policzki mogą upośledzać drożnoś’ dróg oddechowych. Źle znoszona jest hipoksja, gdyż Pa02 jest u ludzi starszych niskie a przy tym dysponują oni zmniejszoną rezerwą krążeniowo-oddechową. Dobrze zachc wana jest natomiast odpowiedź układu nadnerczowego na stres operacyjny i aneste zję4-

ŚRODKI USPOKAJAJĄCE PRZED I PO OPERACJI. Starsi ludzie bywają splątani, cze go przyczyną jest ośrodkowe niedotlenienie zależne od wadliwej funkcji krążenia i oć dychania. Środki uspokajające mogą ten stan nasilać. U osób przyzwyczajonych d alkoholu jest on dobrym środkiem nasennym, w innych przypadkach można podać prs paraty wodzianu chloralu, np. dwuchloralfenazon w dawce 0,5-2,0 g, 250-500 mg fo: foranu trójchloroetylu lub 5-10 mg nitrazepamu. Stosuje się także paraldehyd w dav ce 5 ml doustnie lub domięśniowo bądź diazepam 5-10 mg. Barbiturany są u ludzi sta szych wolniej rozkładane, niż u młodych5. Splątania spowodowanego przez środki usp kajające nie wolno leczyć dalszymi dawkami podobnych środków. Przy depresji p operacyjnej można podać chlorowodorek imipraminy (Tofranil) w dawce 30-100 m

Przy silnym bólu autorzy polecają małe dawki diamorfiny – 1-2,5 mg, powtarza’ w razie potrzeby. ANESTEZJA. Do operacji poniżej poziomu pępka korzystna jest analgezja zewnąti oponowa i podpajęczynówkowa.

One comment to Atropina

  • Derbi  says:

    Czy mozna to gdzies kupic w sklepie albo aptece?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>