Category Anestezjologia

Bonitacja

Bonitacja – ocena jakości i klasyfikacja stosowana głównie w rolnictwie (np. oznaczanie klasy gleby) i leśnictwie (ocena drzewostanu lub siedliska), przez porównanie z przeciętną wartością użytków tego samego rodzaju (mapa bonitacyjna).

Building Sickness Syndrome – termin używany w Europie Zachodniej dla określenia zespołu chorób związanych z przebywaniem w niezdrowych pomieszczeniach, do których budowy i wykończenia użyto szkodliwych materiałów budowlanych (azbest), farb, lakierów itp.

czytaj całość

Bufory zasadowe

Bufory zasadowe. Wodorowęglany są najważniejszymi buforami krwi w odniesieniu do równowagi kwasowo-zasadowej. Przy oznaczaniu przemiany kwasowo-zasa- dowej należy mieć na uwadze zależność stężenia buforów zasadowych od Pco2.

Nadmiar zasad jest to nadmiar stałych kwasów lub zasad w mmol na litr krwi. Jest to ilość kwasu lub zasady (w mmol na litr), która potrzebna jest do miareczkowania dla uzyskania powrotu pH do 7,40, przy Po, 40 mm Hg (5,3 kPa), w temperaturze 38°C. Umownie nadmiar kwasów (niedobór zasad) określa się jako ujemny nadmiar zasad.

czytaj całość

Faza krążeniowa

-2. Faza krążeniowa, w^której gazy i pary anestetyczne docierają do mózgu i innych narządów. Ostateczne ich stężenie w mózgu musi być proporcjonalne do ich ciśnienia parcjalnego w powietrzu pęcherzykowym. Można zatem mówić o minimalnym stężeniu pęcherzykowym danego środka wywołującego anestezję8 (p. str. 57). Ściślej mówiąc, ważniejszym czynnikiem niż stężenie jest prężność anestetyku. Wskazuje się, że minimalne stężenie anestetyczne (MAC)* ulega zmianom zależnie od wysokości nad poziomem morza, podczas gdy minimalne ciśnienie pęcherzykowe (MAP) pozostaje w miarę stałe®.

czytaj całość

Atropina

i zapaść. Atropina jest lepsza od skopolaminy, która może powodować pobudzenit ośrodkowe, niepokój i splątanie. Zwraca się uwagę, że częściej, niż się przypuszcza dochodzi u starszych ludzi do niekorzystnego wpływu anestezji na mózg2. Inni auto rzy3, którzy dokładnie badali stan przed- i pooperacyjny dużej grupy starszych pacjen tów, twierdzą, że anestezja nie ma żadnego wpływu na czynności fizjologiczne i umy słowe ani na osobowość. Brak uzębienia i zwiotczałe policzki mogą upośledzać drożnoś’ dróg oddechowych. Źle znoszona jest hipoksja, gdyż Pa02 jest u ludzi starszych niskie a przy tym dysponują oni zmniejszoną rezerwą krążeniowo-oddechową. Dobrze zachc wana jest natomiast odpowiedź układu nadnerczowego na stres operacyjny i aneste zję4-

czytaj całość

POPRAWKA DLA ZMIAN TEMPERATURY

POPRAWKA DLA ZMIAN TEMPERATURY. Przy spadku temperatury krwi, z powodu zmian w stopniu zjonizowania cząsteczek białka, następuje wzrost pH. Spadek temperatury o 1°C powoduje podwyższenie pH o 0,01475.

Inne bufory. Drugim, najważniejszym po układzie dwuwęglanów buforem jest hemoglobina. Zredukowana hemoglobina jest silniejszą zasadą niż hemoglobina utlenowa- na. Białka osocza są także buforami, jednak ich objętość w mmolach na litr stanowi tylko V3 objętości hemoglobiny.

czytaj całość